AmbitnyMiś, teksty z maja 2010 roku

18 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Am­bitny­Miś.

Niektóre ko­biety są jak la­taw­ce
Jak je za­wieje - to do­piero chętnie się puszczają. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 maja 2010, 18:43

Z pa­miętni­ka młode­go ba­kacza : 

To ru­tyny te te­maty
Jak rze­ka płynące
Z ziemi po słońce
Pnące a nie ta­mujące

Zain­spi­rowa­ny MA­GICK sy­tuacją hyd­ro­mete­rolo­giczną na połud­niu kra­ju w Ma­ju 2010 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 maja 2010, 01:01

* * *

Wiosen­ny dzień płaczący prag­nieniem słońca i światła pogody
dla ciała mego.
Mo­ral­ność ma wy­paczo­na przez zep­su­cie i zdradę sa­mego siebie.
Nieuda­ne prag­nienie miłości,
ut­ra­cone w zem­sty przyjemności.
Wal­ka z upadłym su­mieniem jest przesądzona.
Ktoś tu będzie cier­piał …
I o iro­nio spra­wia mi to sa­tys­fak­cję dwo­jakiego rodzaju.
I już się siebie nie boję. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 maja 2010, 21:11

His­to­ria mo­rał dy­lema­tyczny niesie ....
Gdzie wilk się zja­wi los mu da­ry niesie ... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 maja 2010, 21:58

Życie jest jak jeszcze niep­rzeczy­tana książka - im dłuższa tym ciekaw­sza, a z ko­lej­ny­mi stro­nami ak­cja war­tko wciąga w nurt niepew­ności, czy aby ktoś dla dra­ki nam stron nie po­wyry­wał, bo w je­go książce tak dra­matyczna ak­cja się wy­darzyć mu­siała. Życie jest jak książka, której stro­ny się kończą a epi­log nie zaw­sze hap­pyen­dem opat­rzo­ny jest.

Zain­spi­rowa­ny : "żyj póki możesz, jut­ro już nie będzie nas" 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 maja 2010, 01:17

Z pa­miętni­ka młode­go ba­kacza :

Chmu­ry to po­win­no się tyl­ko na masę przyj­mo­wać, zciągać, za­ciągać i wyd­muchi­wać,
A nie z niepo­kojem w górę na nie spoglądając, brodząc w stru­myku zwa­nym jez­dnią i przed krop­la­mi się osłaniając wy­pat­ry­wać pro­mieni.


Zain­spi­rowa­ny sy­tuacją hyd­ro­mete­rolo­giczną na połud­niu kra­ju w Ma­ju 2010 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 maja 2010, 14:15

Złościć się na Ciebie - to jak mieć żal do kuf­la po pi­wie że jest pus­ty ... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 maja 2010, 04:01

tłumiona ag­resja nie zni­ka , 
wra­ca mocą wpros­tpro­por­cjo­nalną do ilości jej tłumień ,
zaz­wyczaj niekontrolowanie 

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 maja 2010, 03:08

- prze­cież nie trze­ba pić pi­wa codzien­nie -
- ... ... ... ... a set­ke ? - 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 maja 2010, 18:21

- no wiesz jak to jest ...
- raz na górze , a raz lo­da Ci ro­bią ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2010, 00:33

AmbitnyMiś

Kochać, albo nienawidzić - istnieje inny cel w życiu ?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AmbitnyMiś

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność