AmbitnyMiś, poezja

5 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Am­bitny­Miś.

* * *

Wiosen­ny dzień płaczący prag­nieniem słońca i światła pogody
dla ciała mego.
Mo­ral­ność ma wy­paczo­na przez zep­su­cie i zdradę sa­mego siebie.
Nieuda­ne prag­nienie miłości,
ut­ra­cone w zem­sty przyjemności.
Wal­ka z upadłym su­mieniem jest przesądzona.
Ktoś tu będzie cier­piał …
I o iro­nio spra­wia mi to sa­tys­fak­cję dwo­jakiego rodzaju.
I już się siebie nie boję. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 maja 2010, 21:11

3xTAK

Szliśmy … 
Spoj­rze­liśmy … 
Doszliśmy … 
Przed siebie … 
W swo­je oczy … 
Tam gdzie dojść chcieliśmy … 
Przy­puszcze­nie – to się nie powiedzie.
Ty – ra­dość … szcze­rość … otwartość.
Ja – zam­knięcie … in­ność … maska.
Oni – I znów się nie uda.
A gdy­by – TAK!
TAK … mogłoby być TAK pięknie.
Dlaczego?
On – pod maską ig­no­ran­cji, pot­rze­ba bliskości.
Ona – nie wiem.
Ra­zem – dla niej. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 maja 2010, 00:44

Naiwność

Przyk­ry­wasz po­wieka­mi
Swe przez­roczys­te źrenice.
Twe śle­pe zauroczenie,
A po­tem znudzo­na rzeczywistość
Stały się ru­tyną
Dnia codziennego.
Czy go kochałaś?
Czy tyl­ko On Ciebie pożądał,
Jak ka­wałek cze­kolad­ki
Ze skórką pomarańczy?
Tak i Tak
To sa­mo Tak
Różne uczucia.
Spełnił się
Kosztując Twą słodycz.
A Ty do­piero teraz,
Powoli,
Zro­zumiałaś spa­dające liście bezsensowności. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 maja 2010, 01:00

* * *

Ogar­nięty niena­wiścią wszechświata,
I tak nim zauroczony.
Bez­wstyd­ne na ludzi rzu­cał spojrzenie,
Z sar­kazmem w oczach spoglądał po nich,
I wie­dział, ja­kim człowiek słabym zwierzęciem buszu cy­wili­zac­ji jest.
Znając swą wiel­kość, drwił, szydził i znieważał
hu­manoidal­ne is­to­ty czołobitnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 kwietnia 2010, 23:54

Walka z poddaniem

Jeszcze jed­na znudzo­na chwi­la rzeczywistości.
Mo­je us­ta duszą się, tym brud­nym i zep­su­tym
Światem chciwców i bez­su­mien­nych zwierząt,
Cza­sem myl­nie zwa­nych ludźmi.
Bra­kuje mi po­wiet­rza, aby móc otworzyć
Za­rośnięte smut­kiem i pus­tką oczy.
Smu­tek, pus­tka, żal, litość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2010, 01:48

AmbitnyMiś

Kochać, albo nienawidzić - istnieje inny cel w życiu ?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AmbitnyMiś

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność